Aktualności

 

  .

 

.

.

.

.

 

 

.

,

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Międzynarodowa Matura

.

REGULAMIN KLASY REALIZUJACEJ PROGRAM MIEDZYNARODOWEJ MATURY

.

.

IBO – International Baccalaureate Organization
15 Route des Morillons, CH-1218Grand-Saconnex/GE,Switzerland

 .

Organizacja Matury Międzynarodowej powstała pod koniec lat 60. w Szwajcarii na bazie Międzynarodowej Szkoły w Genewie. Inicjatorami idei międzynarodowego nauczania i wychowania byli – wywodzący się z różnych państw – nauczyciele oraz eksperci w dziedzinie edukacji. Organizacja Matury Międzynarodowej jest fundacją działającą zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego i zarządzaną przez Radę Fundacji (Council of Foundation), w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele rządów różnych państw (Standing Conference of Governments) i przedstawiciele dyrektorów szkół należących do IBO.

.

Dwuletni program nauczania i wychowania obowiązujący w szkołach IB jest kompromisem pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację oraz nauczaniem bardzo ogólnym. Program matury międzynarodowej jest stworzony dla ambitnych uczniów szkół średnich. Jest to wymagający kurs przeduniwersytecki, kończący się egzaminami, pomyślany jako wszechstronne studium, przygotowujące swoich absolwentów do podjęcia studiów na różnych uczelniach na całym świecie. Nie opiera się na jednym modelu nauczania, ale korzysta z najlepszych doświadczeń wielu krajów. Sylabusy z każdego przedmiotu zmieniają się w cyklu 7 letnim, a na kształt treści programowych mają wpływ nauczyciele.

.

Celem nauczania i wychowania szkoły IB jest całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami (którego bazą są wspólne doświadczenia edukacyjne), a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową lub państwową.

.

Program International Baccalaureate wyrabia umiejętność krytycznego myślenia i uczy sztuki tolerancji wobec odmienności. Został on opracowany w taki sposób, aby młodzi ludzie, którzy biorą w nim udział, potrafili korzystać z praw i obowiązków obywatelskich, a także aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności. Wyrabia również nawyk ustawicznego kształcenia się i samodoskonalenia.

.

Uczniowie do egzaminu IB przygotowują się przez 2 lata. Jest to czas nie tylko intensywnej nauki, ale również rozwoju osobistego i społecznego.

Młodzież pracuje w ośrodkach opiekuńczych, fundacjach, placówkach kulturalnych itp. Bierze także udział w różnego rodzaju zajęciach artystycznych i sportowych zgodnych z zainteresowaniami.

Program IB w II LO realizowany jest w języku angielskim, a matura – honorowana na całym świecie.

 

 

.

W systemie IB uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup.

Grupa 1:

język A język ojczysty

język A kurs literatury w języku angielskim

.

Grupa 2:

język B j.angielski

inny język obcy nowożytny

nauczanie poszczególnych sprawności językowych na poziomie wyższym lub język AB INITIO kurs języka od podstaw dla uczniów, którzy zaczynają naukę języka

.

Grupa 3 nauki społeczne

.

Grupa 4 nauki eksperymentalne, informatyka

.

Grupa 5 matematyka

.

Grupa 6 przedmioty artystyczne

.

Uczeń ma obowiązek wybrać trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level – HL) i trzy na niższym poziomie wymagań (Standard Level – SL). Różnica między przedmiotami prowadzonymi na HL oraz na SL to mniejsza ilość materiału programowego i nieco łatwiejsze pytania, testy na egzaminie końcowym w przypadku SL. Różnica ta znajduje oczywiście odbicie w tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu (HL – 6, SL – 4).

.

Obok dwuletniej nauki wybranych przedmiotów uczeń musi zaliczyć kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge – TOK). Teoria wiedzy jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Stanowi krytyczną, twórczą refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i wychowania, a także otaczającego nas świata. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu na uczenie się, studiowanie.

.

Trzecim, równie ważnym, obok nauki 6 wybranych przedmiotów i TOK elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz środowiska (Creativity, Action, Service – CAS). W ciągu dwóch lat nauki uczeń ma obowiązek przepracować 150 godzin zegarowych w ramach CAS. Najistotniejszą częścią programu CAS jest tzw. „serwis” czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną, kontrolowaną przez nauczyciela (koordynatora CAS) i musi być udokumentowana raportami zawierającymi oprócz opisu (w j. angielskim) pracy również samoocenę.

.

Ostatnim formalnym obowiązkiem przed egzaminem IB jest napisanie przez ucznia pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay). Pod względem poziomu Extended Essay można usytuować między pracą magisterską a pracą konkursową na olimpiadę przedmiotową (np. z biologii lub geografii). Promotorem takiej pracy, pisanej w języku angielskim, jest nauczyciel danego przedmiotu. Praca musi być całkowicie oryginalna (własne obserwacje, badania, wnioski) – nie może być kompilacją z różnych, napisanych przez innych, opracowań naukowych lub popularnonaukowych. Temat pracy pisemnej jest tak sformułowany, że inspiruje ucznia do twórczych, samodzielnych poszukiwań, wyzwala pasję badawczą. Długość pracy może się różnić w zależności od przedmiotu, ale ogólnie przyjmuje się, że nie powinna przekroczyć 4000 słów.

.

W ramach przedmiotów grupy 4 uczniowie zobowiązani są uczestniczyć w GROUP 4 PROJECT.

.

Skala ocen z TOK-u i Extended Essay :

.

Skala ocen z przedmiotów oraz z prac egzaminacyjnych :

.

Uczeń na dyplomie IB może uzyskać za naukę w ramach TOK oraz za Extended Essay (EE) dodatkowe 3 punkty.

.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie IB to 45 (6 przedmiotów po 7 pkt. = 42, EE + TOK = 3). Należy jednak pamiętać, że uczeń, który nie przepracuje wymaganej liczby godzin w ramach CAS (nie zaliczy CAS) oraz nie dostarczy internal assessment (IA) nie otrzyma dyplomu. Najniższa liczba punktów, którą należy zdobyć, aby otrzymać dyplom, wynosi 24.

.

Międzynarodowa matura trwa trzy tygodnie (sesja majowa lub listopadowa). W naszej szkole przeprowadzamy tylko majową sesję maturalną.

W tym czasie uczniowie zdają egzaminy z sześciu przedmiotów.

.

Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach na całym świecie. Po sprawdzeniu zakodowanych prac, eksperci z IB przesyłają je wraz ze swoimi ocenami do centrum egzaminacyjnego IB w Wielkiej Brytanii. Stamtąd wyniki przesyłane są do Genewy w Szwajcarii. IBO w Genewie wystawia dyplomy międzynarodowej matury i wysyła je do szkół, w których odbywały się te egzaminy (w przypadku egzaminów maturalnych w sesji majowej wyniki znane są w pierwszej dekadzie lipca a dyplomy absolwenci otrzymują na przełomie sierpnia i września).

.

Jeśli chcesz wiedzieć jak program Matury Międzynarodowej przygotowuje do studiów

.. i nie tylko

zapraszamy na stronę The IB Community Blog     

.

.