Aktualności

 

  .

.

.

 

.

.

   

 

logo konkursu RPM

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Rekrutacja IB


Rekrutacja 2018/2019

.
link do strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu

.

.

.

.

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PRZYGOTOWAWCZEJ (KLASY PRE-IB)  

.

.

WYNIKI 

SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
.

 

.

.

.

REKRUTACJA:

.

Uważnie przeczytaj:   ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019   (link)

.

W ramach rekrutacji do klasy pre-IB (1F) kandydaci zobowiązani są do dostarczenia w terminie 14-30.05.2018r. następujących dokumentów:

.

1)   wypełniony w systemie NABÓR i wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły

– wypełnij wniosek elektroniczny (link) i ZATWIERDŹ.

– system wygeneruje dla Ciebie PIN – zapisz go i zachowaj.

– wydrukowanie wniosku PRZED zatwierdzeniem spowoduje, że Twoje dane NIE ZOSTANĄ ZAPISANE w systemie!

– wydrukuj wniosek.

.

2) Jeżeli we wniosku została zaznaczona opcja o pierwszeństwie w przyjęciu – należy dołączyć dokumenty uprawniające do pierwszeństwa na drugim albo na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art.20f ust.3 i 4 (art.20c. ust.2) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej – pobierz

.

3) Kandydatów z tytułem laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego wymienionego w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty prosimy o dostarczenie  potwierdzonej kserokopii lub oryginału zaświadczenia.

.

Wszystkie dokumenty należy składać w foliowych koszulkach.

.

Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej prosimy dostarczyć do dnia sprawdzianu kompetencji językowych

.

..

Kandydaci do tej klasy przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski, część pisemna i część ustna, poziom Upper-intermediate/Advanced).

Sprawdzian odbędzie się w dniach 9-10.06.2018r.    Nie przewiduje się dodatkowego terminu sprawdzianu.

English-propozycja zadań na sprawdzian dla kandydatów do klasy pre-IB

.

O przyjęciu do klasy pre-IB decyduje liczba punktów uzyskanych za sprawdzian kompetencji językowych, świadectwo ukończenia gimnazjum, testy gimnazjalne oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie.

.

W dniach 15 – 19 czerwca do godz. 15.00 kandydat ma możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

.

W dniach 22 – 25 czerwca do godz. 15.00 należy  uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o następujące dokumenty:

.

Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie.

.

Kserokopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie.

.

Dyplomy lub ich kserokopie (w tym przypadku oryginał do wglądu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej) osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (link: wykaz zawodów i konkursów,      aneks)

.

Kandydatów z tytułem laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego wymienionego w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty prosimy o dostarczenie  oryginału zaświadczenia.

.

Wszystkie dokumenty należy składać w foliowych koszulkach.

.

11 lipca godz.10.00

.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

.

do 19 lipca godz.12.00

.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku).

 

Pozostałe dokumenty:

3 fotografie (podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres)

karta zdrowia

posiadane aktualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginały lub uwierzytelnione kopie należy złożyć w szkole do 20 lipca),

.

.

Informacja dodatkowa:

Uczniowie klasy pre-IB mają możliwość wyboru drugiego języka obcego (język francuski, język niemiecki, język hiszpański).

.

W II semestrze klasy pre-IB uczeń wybiera 6 przedmiotów, których będzie uczył się w programie IB i z których będzie zdawał międzynarodowe egzaminy maturalne.

.

Każdy uczeń programu IB ponosi koszty związane z zakupem kalkulatora graficznego, podręczników oraz egzaminów maturalnych.

.


.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej, zainteresowanych nauką w programie IB, prowadzone jest odrębne postępowanie rekrutacyjne.     link – REGULAMIN + PODANIE

.

Kandydaci przystępują do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego (poziom Advanced) oraz wybranych przedmiotów.

.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniach 9-10.06.2018.   Nie przewiduje się dodatkowego terminu.

.

O przyjęciu do klasy IB (2F) decyduje uzyskanie przez kandydata minimum 60% łącznie ze wszystkich zdawanych przez niego egzaminów.

.

English-propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Biologia-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Biologia-propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Chemia-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Chemia-przykładowe zadania na egzamin do klasy IB

Computer science-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Computer science-przykladowe zadania na egzamin do klasy IB

Fizyka-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Fizyka-propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Geografia-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Geografia-propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Historia-zagadnienia programowe na egzamnin do klasy IB 

History-propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Matematyka-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Matematyka-przykładowe zadania na egzamin do klasy IB

.


.

Cechy predysponujące kandydata do uczestnictwa w programie Międzynarodowej Matury: zainteresowania, pasje, otwartość, ciekawość i dociekliwość, oczytanie, sięganie po książki spoza kanonu lektur, wiedza o świecie i zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami, kreatywność, wrażliwość społeczna, ambicje naukowe, tolerancja wobec ludzi różnych przekonań, światopoglądów, religii, ras, narodowości, entuzjazm, samodzielność w formułowaniu opinii, umiejętność ich uzasadniania i obrony.

.