Aktualności

 

  .

.

.

.

.

.

   

  logo konkursu RPM

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego – klasa 1A MEDIALNA

 

Rekrutacja 2017/2018

.
link do strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu

.

.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
do oddziału dwujęzycznego – klasa 1A MEDIALNA

.

WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (1A-1)

.

.

 

TERMINARZ

.

.

4 – 18 maja godz. 15.00

.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

.

Uważnie przeczytaj: ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

.

1) Wypełnij wniosek elektroniczny (link) i ZATWIERDŹ.

.

System wygeneruje dla Ciebie PIN – zapisz go i zachowaj.

.

2) Wydrukuj wniosek.

.

Wydrukowanie wniosku PRZED zatwierdzeniem spowoduje, że Twoje dane NIE ZOSTANĄ ZAPISANE w systemie!

.

3) Złóż wniosek – tylko w szkole pierwszego wyboru (uwaga! – wyjątkiem są szkoły, które nie biorą udziału w naborze elektronicznym).

.

Jeżeli we wniosku została zaznaczona opcja o pierwszeństwie w przyjęciu – należy dołączyć dokumenty uprawniające do pierwszeństwa na drugim albo na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art.20f ust.3 i 4 (art.20c. ust.2) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej – pobierz

.

4) Kandydatów z tytułem laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego wymienionego w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty prosimy o dostarczenie  potwierdzonej kserokopii lub oryginału zaświadczenia.

.

Kandydat do grupy dwujęzycznej składa tylko jeden wniosek o przyjęcie do szkoły w całym postępowaniu rekrutacyjnym.

.

Wszystkie dokumenty należy składać w foliowych koszulkach.

.

.

20 maja

.

Sprawdzian kompetencji językowych

.

.

2 czerwca

.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

.

.

23 – 26 czerwca godz. 15.00

.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o następujące dokumenty:

.

Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie.

.

Kserokopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie.

.

Dyplomy lub ich kserokopie (w tym przypadku oryginał do wglądu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej) osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (link: wykaz zawodów i konkursów oraz aneksy do wykazu zawodów i konkursów)

.

Kandydatów z tytułem laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego wymienionego w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty prosimy o dostarczenie  oryginału zaświadczenia.

.

Wszystkie dokumenty należy składać w foliowych koszulkach.

.

.

do 27 czerwca

.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

.

.

12 lipca godz.10.00

.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

.

.

do 20 lipca godz.12.00

.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku).

 

Pozostałe dokumenty:

3 fotografie (podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres)

karta zdrowia

posiadane aktualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginały lub uwierzytelnione kopie należy złożyć w szkole do 21 lipca),

.

 

.

21 lipca godz.13.00

.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

.

.

.

.

 

prez

.