Aktualności

 

  .

 

.

.

.

.

 

 

.

,

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Rekrutacja pre-IB

.

REKRUTACJA 2022/23

.

.

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PRZYGOTOWAWCZEJ (KLASA  1a – pre-IB)

limit miejsc – 36

.

pre-IB II LO ulotka_rekrutacyjna 2022

.

.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

.

.

..

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie 16 – 31 maja (do godz. 15.00)

.

1) Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce DOKUMENTY)

albo

2) Listem poleconym (liczy się data WPŁYWU do szkoły)

albo

3) Dostarczając do skrzynki podawczej w szkole pierwszego wyboru

.

WAŻNE: Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób składania dokumentów!!!

.

Wypełniony wniosek z systemu NABÓR należy wydrukować, PODPISAĆ, zeskanować i dodać jako załącznik. Dokument, który nie został ręcznie podpisany jest nieważny!

Jeśli w podaniu zostały zaznaczone Kryteria uzupełniające (różnicujące), w zależności od wybranych odpowiedzi (np. zaznaczenie – rodzina wielodzietna) wymagane będą dodatkowe dokumenty. Można je pobrać z zakładki Dokumenty lub uzyskać w inny sposób (jak np. zaświadczenie od lekarza).

Uwaga! Rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 20 czerwca 2022 r. Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

.

Wszystkie dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać w wymaganych miejscach oraz zeskanować lub wykonać czytelne zdjęcie.

.

Skany lub zdjęcia należy dodać jako załączniki.

.

Często zadawane pytania – FAQ

.

.

UWAGA!!!

NIE ma konieczności, aby kandydat zakładał Profil Zaufany.

Logowanie następuje za pomocą Profilu Zaufanego rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli jednak kandydat posiada Profil Zaufany, może go wykorzystać do zalogowania się.

.

.

.

.

.


.

.

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  język polski, matematyka, język obcy, chemia

.

Języki obce:

.

Kandydaci do tej klasy przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego 3 czerwca o godz. 13.00

.

.

Wszystkie informacje na temat Matury Międzynarodowej znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce:      International Baccalaureate

.

.

Informacja dodatkowa:

Uczniowie klasy pre-IB mają możliwość wyboru drugiego języka obcego (język francuski, język niemiecki, język hiszpański).

.

W II semestrze II roku klasy pre-IB uczeń wybiera 6 przedmiotów, których będzie uczył się w programie IB i z których będzie zdawał międzynarodowe egzaminy maturalne.

.

Każdy uczeń programu IB ponosi koszty związane z zakupem kalkulatora graficznego, podręczników oraz egzaminów maturalnych.

.

.

.


.

Cechy predysponujące kandydata do uczestnictwa w programie Międzynarodowej Matury: zainteresowania, pasje, otwartość, ciekawość i dociekliwość, oczytanie, sięganie po książki spoza kanonu lektur, wiedza o świecie i zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami, kreatywność, wrażliwość społeczna, ambicje naukowe, tolerancja wobec ludzi różnych przekonań, światopoglądów, religii, ras, narodowości, entuzjazm, samodzielność w formułowaniu opinii, umiejętność ich uzasadniania i obrony.

.


.

 

.